Thursday, 21 March 2019
      
Try visiting: Ajana records
Home arrow Information arrow Conditions

News
Psychedelic Anniversary - Bicycle Day 19-04-2019
Ostara Dance Ritual 16-03-2019
PsyFreaks 07-12-2018
Psychedelic Anniversary 05-10-2018
Recordings of Psy-Fi - A Shamanic Experience 15-08-2018
Media
Event Photos
Event Recordings
Event Videos
Crew
DJ Anand
DJ D-Lerium
DJ Fluffy
DJ Hikuri
DJ Kayrunchy
DJ ManDraQ
DJ Martinèz
DJ Mjert
DJ Nilezz
DJ Paul B
DJ Psykela
DJ PsyMax
DJ Sannergy
DJ Sati
DJ Shivanki
DJ V-NIX
DJ Wichuri
Mirte van Hengel
Volunteers
Guest DJs
Events
Psychedelic Anniversary - Bicycle Day
19-04-2019
Mukkes, Leeuwarden...
Ostara Dance Ritual
16-03-2019
Hundread Sound Accompany, Groningen
Psyfreaks
07-12-2018
Neushoorn, Leeuwarden
Psychedelic Anniversary
05-10-2018
Mukkes, Leeuwarden
Psy-Fi - A Shamanic Experience
15-08-2018
Groene Ster, Leeuwarden...
Chaos@Night Pt. VI Weekend Edition
20-07-2018
Secret Outdoor Location, ...
Gallery

2017-03-17 Psychedelic Anniversary

2017-03-17 Psychedelic Anniversary

RSS Feeds

3rd BIT events :: RSS Feeds


Facebook Activity
Conditions
OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN 3rd BIT events

Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

BEPERKING VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van deze site en de uittreksels is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die 3rd BIT events biedt foutloos is, hoewel 3rd BIT events dat wel nastreeft. Door het gebruik van deze website verklaar je 3rd BIT events nimmer aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan als gevolg van de inhoud van deze website. De uittreksels op deze website zijn bedoeld als naslagwerk en zijn niet bedoeld om letterlijk als werkstuk of boekverslag in te leveren bij een leraar. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de teksten in de uittreksels. Alle teksten in de uittreksels zijn in eigen woorden van de auteur van het uittreksel.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website gebruiken mits u 3rd BIT events garandeert dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie en services die in deze Website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. 3rd BIT events en/of haar respectieve leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aanbrengen. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via deze Website voor het nemen van persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor op uw situatie toegespitst advies. 3RD BIT EVENTS EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN IN DEZE WEB SITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. 3RD BIT EVENTS EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, ALSMEDE GARANTIES DAT ZE NIET INBREUKMAKEND ZIJN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK DWINGEND RECHT IS 3RD BIT EVENTS  EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT, OF OP DE EEN OF ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, DE VOORZIENING VAN SERVICES OF HET FALEN OM SERVICES TE VERLENEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS 3RD BIT EVENTS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN/RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE VOORGAANDE BEPERKING OP U WELLICHT NIET VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DEZE WEBSITE, OF MET ÉÉN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan 3rd BIT events worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. 3rd BIT events heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat 3rd BIT events links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van 3rd BIT events van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

SERVICE CONTACTPERSOON
Gelieve contact op te nemen met This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it met vragen over of problemen met deze website.

TOEGANGSBEPERKING
3rd BIT events behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot deze website te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN
3rd BIT events behoudt zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij 3rd BIT events. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 3rd BIT events deze site of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen.

Top!